Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Nové Město na Moravě - aktuality

Subscribe to zdroj Nové Město na Moravě - aktuality
Aktualizace: 37 min 5 sek zpět

Tančírna

29. Říjen 2018 - 10:46

Ve středu 7. listopadu vás čeká další lekce Tančírny. Tentokrát si vše pěkně zopakujeme a doladíme k dokonalosti. Začátek je v 19 hodin, vstupné 50 Kč / osoba. Těšíme se na vás!

 

Záměr na pronájem bytu 1+kk v domě „KoDuS“ č.p. 1515/5 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě

29. Říjen 2018 - 8:02

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

1) Byt č.5 o velikosti 1+kk o celkové ploše bytu 41,9 m2 a započtené ploše 42,43 m2 ((z toho předsíň 8,25 m2, koupelna a WC 5,65 m2, obytná kuchyň 25,3 m2, sklep 1,35 m2 (celková plocha 2,7 m2) a část komunitní místnosti 1,88 m2 )) na ul. Žďárská v domě „KoDuS“ č.p. 1515 v Novém Městě na Moravě ve 2.NP.

Základní měsíční nájemné 57,00 Kč/m2 – 2 496,- Kč bez zařizovacích předmětů. Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním bytu.

Uchazeč v jehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen před podpisem smlouvy doložit potvrzení o příjmech, a to za období předcházejících 12 měsíců a doložit, že nevlastní žádnou nemovitost. V případě, že nedoloží požadované doklady nebude s uchazečem nájemní smlouva uzavřena.

Žadatel, v jehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen uzavřít nájemní smlouvu a smlouvu o rozhodčím řízení do 15 dnů od oznámení o výsledku výběrového řízení. V případě, že tak neučiní, má se za to, že o pronájem bytu nemá zájem a nájemní smlouva a smlouva o rozhodčím řízení bude uzavřena s dalším vybraným uchazečem.

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou dva roky s možností obnovy. V případě, že nájemce neoznámí, že nemá o další pronájem bytu zájem a zároveň bude nájemce dodržovat podmínky nájemní smlouvy, bude smlouva obnovována za stejných podmínek.

Upozorňujeme zájemce o pronájem bytu, že nabízený byt je nově postavený, veškeré vybavení je nové a funkční.

Upozorňujeme, že byt není vybaven kuchyňskou linkou ani jiným nábytkem. Město Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatel umožní nájemci provedení pouze nezbytných úprav bytu včetně instalace vlastní kuchyňské linky. Veškeré úpravy bytu a instalace zařizovacích předmětů budou provedeny nájemcem na jeho náklady. Realizace těchto úpravy či instalace zařizovacích předmětů budou dohodnuty písemnou dohodou pronajímatele a nájemce, v níž bude mimo jiné řešen rozsah a provedení (podoba) úprav.

Zájemci se mohou se stavem bytu seznámit při prohlídce bytu. Termín prohlídky bytu je pro zájemce o jeho pronájem stanoven na 31.10.2018 od 15:30 hod. do 15:45 hod.

Způsob přihlašování do výběrového řízení:

Písemná žádost musí být podána na předepsaném tiskopise (Příloha č.3 Směrnice č.3/2016 pro pronájem bytů), který je k dispozici na stránkách města, v kanceláři odboru SMM v Novém Městě na Moravě, nebo v kanceláři Správy bytů NMNM s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, a to v zalepené obálce na podatelnu MěÚ, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 02.11.2018 v 9:00 hod.

Na čelní straně obálky bude uvedena adresa bytu, o jehož pronájem má žadatel zájem. Obálka musí být dále označena na čelní straně „neotvírat byt č. 1515/5“ a na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa včetně kontaktu na uchazeče.

Bližší informace zájemcům o nabízené prostory a případná pomoc s vyplněním přihlášky budou poskytnuty na Městském úřadě v Novém Městě na Moravě, odbor správy majektu města, 3.NP, Marcela Popelková, referentka odboru SMM, tel. 566 598 363, e-mail: marcela.popelkova@meu.nmnm.cz

Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu musí obsahovat:

1) jméno a příjmení 1. a případně 2. uchazeče, datum narození, bydliště, státní občanství,

specifikace bytu, o který má uchazeč zájem,

jméno a příjmení další spolubydlící osoby (max.1 osoba), datum narození, bydliště, státní občanství,

  1. popis současných podmínek bydlení,

  1. eventuální prohlášení o uvolnění jiného bytu ve vlastnictví města,

  1. čestné prohlášení – podpisem přihlášky uchazeč souhlasí s obsahem čestného prohlášení,

  1. informaci o jiných skutečnostech, které mohou ovlivnit přidělení bytu a sdělení zda uchazeč/i o byt v případě jeho přidělení požádá/jí o změnu trvalého pobytu,

  1. kontakty pro účel oznámení výsledků výběrového řízení,

  1. potvrzení o příjmech za posledních 12 kalendářních měsíců, viz. Příloha č. 1 přihlášky,

  2. datum a podpis/y uchazeče/ů o nájem bytu

Přihláška je zároveň souhlasem uchazeče se zpracováním jeho osobních údajů pouze pro potřeby výběrového řízení na pronájem městského bytu

Ostatní podmínky:

Z výběrového řízení budou vyřazeny přihlášky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti a které byly doručeny po lhůtě pro podání nabídek.

Pokud Rada města po svém rozhodnutí shledá, že údaje v přihlášce žadatele, v jehož prospěch bylo rozhodnuto, se nezakládají na pravdě nebo jsou neúplné, pak byt nebude pronajat tomuto žadateli ale výběrovou komisí určenému náhradníkovi.

Fotogalerie: Oslavy 100 výročí založení republiky

28. Říjen 2018 - 21:18

I když bylo deštivo, zima a tma, sešly se na Vratislavově náměstí desítky lidí. Zavzpomínali jsme na TGM, položili věnec a na Třech křížích si užili parádní ohňostroj.

Děkujeme a za sto let se sejdeme na stejném místě:)

Setkání s osobnostmi první republiky

27. Říjen 2018 - 13:03

Program oslav a další informace si můžete přečíst ZDE.

Anglie 2018

26. Říjen 2018 - 18:41

Cesta měla prověřit nejen jejich schopnosti domluvit se v anglických rodinách, kde byli ubytováni, ale ukázat jim i přírodní a kulturní krásy této země. Program jsme zahájili v přístavu Portsmouth, kde jsme obdivovali námořní muzea, HMS Victory – proslulou loď admirála Nelsona, i křižník Warrior. Do programu se vešla i krátká okružní plavba přístavem a návštěva vyhlídkové věže se skleněnou podlahou, tzv. Spinnaker Tower.

Druhý den jsme věnovali anglické historii a navštívili královský hrad Windsor a univerzitní město Oxford. Aby nezůstalo jen u prohlídky pamětihodností, ve středu jsme se podívali do rybářského městečka Hastings, kde jsme mimo jiné ochutnali proslulé fish and chips. Odpoledne jsme si pak vyšlápli z nejvyššího křídového útesu Anglie Beachy Head na útesy Seven Sisters a mohli jsme tak obdivovat anglickou přírodu.

Závěrečný den našeho pobytu byl pak věnován prohlídce Londýna a jízdě na proslulém londýnském ruském kole London Eye. I když je cesta autobusem do Anglie a zpět domů docela náročná, podle ohlasů dětí se dá usuzovat, že si z ní všichni odnesli hodně zážitků i zkušeností, protože jak říká jeden citát neznámého autora: „Jediná cesta, které budete litovat, je ta, kterou nepodniknete.“

Mgr. Dagmar Svobodová

Den republiky na ZŠ Leandra Čecha

26. Říjen 2018 - 15:53

V rádiu hlásili, že…

 

…se žáci a učitelé naší základní školy zapojí dne 9. listopadu 2018 do oslav 100. výročí založení samostatného Československa. Dnem republiky vyvrcholí naše oslavné snažení z předchozích dní a týdnů.

Oslavovat začali nejdříve žáci 1. stupně, pro které připravili jejich spolužáci z 5. C s paní učitelkou Andreou Sedlaříkovou naprosto nepřekonatelnou komentovanou a zážitkovou výstavu. Výstavě bude věnována jedna z dalších reportáží. Těšte se!

Starší žáci pak v hodinách informatiky vytvářeli tematický plakát, jednotlivé třídy chystají své pestré projekty, které dostanou svoji konečnou podobu právě 9. listopadu. V tento den se také pokusíme o školní rekord – napočítat co nejvíce žáků a učitelů v národních barvách. Uvidíme, kolik jich budeme moci do tohoto rekordu započítat! A když už budeme červeno-modro-bílí, pokusíme se vytvořit živou národní vlajku.

Nejlepší plakáty

Nabídka tarifů pro Nové Město

26. Říjen 2018 - 14:09

Na podzim loňského roku proběhla soutěž o mobilní tarify pro občany Nového Města na Moravě. Soutěž vyhrál operátor FAYN, který nabídl nízké ceny a férové podmínky bez závazků. Několik desítek obyvatel již tarify využívá. Ve čtvrtek 8. 11. od 16 do 18 hodin bude možné v kulturním domě opět osobně řešit případný odběr těchto služeb, ať již původně vysoutěžených či inovovaných.

Od poslední prezentace FAYN služeb uplynul téměř rok. Občané mohou stále využívat či objednávat speciální NMNM tarify, které i nyní často překonají jiné veřejné nabídky. Nicméně lze využít i nabídky aktuálních tarifů operátora FAYN, které jsou pro občany nabízeny za stejných férových podmínek, jako tarify vysoutěžené.

Nejen nové tarify, ale i pohodlné dobíjení kreditu

Nově přibyla možnost využívat služby tzv. „na kredit“ s tím, že dobíjet lze na terminálech Sazka a přepážkách České pošty. K tarifům „na kredit“ každý získá dobíjecí kartičku s čárovým kódem, pomocí nějž dobíjení probíhá. Samozřejmě lze i nadále využívat služby „na fakturu“, kde lze využít případně i SIPO nebo inkaso. Můžete si k nám samozřejmě přenést své stávající mobilní číslo, nebo získat nové.

Internet na doma či do kanceláře a pevná linka zdarma

Kromě mobilních tarifů nabízí FAYN také další služby. Je to například stabilní pevné připojení k internetu přes telefonní rozvody, které je nyní výrazně rychlejší než dříve. Dle pokrytí lze objednávat rychlosti až 100/25 Mb, přičemž oblíbená rychlost 20/2 Mb vyjde na 399 Kč.

FAYN je již od roku 2002 průkopníkem volání přes internet, které dokáže nahradit například vaši pevnou telefonní linku. Lze si k nám přenést stávající číslo, nebo vám přidělíme nové. Tarify pro volání z pevné linky začínají na 0 Kč, tedy bez paušálních poplatků.

Přijďte zjistit více a případně rovnou vše vyřešte

Ve čtvrtek 8. listopadu v 16:00 kulturním domě budou k dispozici zástupci operátora FAYN a bude s nimi možné vše diskutovat a vyřešit. Pokud byste chtěli rovnou přejít se svým číslem, je vhodné si u stávajícího operátora podat výpověď a vyžádat tzv. ČVOP kód. Další informace naleznete také na adrese https://www.fayn.cz/nmnm/.

Tarif

Nabídka tarifů FAYN pro Nové Město na Moravě

Tarif B

Tarif C

Tarif D

Měsíční paušál

499 Kč

299 Kč

139 Kč

Volné minuty všechny sítě

3000

500

100

Volné SMS všechny sítě

250

250

50

Cena minuty vlastní/ostatní

0,48 Kč / 0,98 Kč

0,48 Kč / 0,98 Kč

1,44 Kč / 1,44 Kč

Cena SMS vlastní/ostatní

0,48 Kč / 0,98 Kč

0,48 Kč / 0,98 Kč

1,44 Kč / 1,44 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH (21 %).

Tarif

Vybraná nabídka veřejných tarifů FAYN

Tarif FLAT

Tarif REMIX + 500 MB

Tarif SMALL

Měsíční paušál

389 Kč

249 Kč

69 Kč

Volné minuty všechny sítě

3000

100

20

Volné SMS všechny sítě

0

20

5

Cena minuty vlastní/ostatní

0,98 Kč

1,44 Kč

1,19 Kč / 1,79 Kč

Cena SMS vlastní/ostatní

0,48 Kč / 1,19 Kč

1,44 Kč

1,39 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH (21 %).

MC Lístek – program listopad

26. Říjen 2018 - 11:20

Drakiáda s družinou

26. Říjen 2018 - 9:20

Společně jsme se vydali na kopec ke Třem křížům. Tam pak začala přehlídka nejrůznějších draků a dráčků. Počasí se vydařilo, sluníčko se na nás smálo, ale přece jenom jsme si přáli, aby k nám zavál silnější vítr.  A to se nám nakonec také splnilo. Některým dráčkům se podařilo vystoupat opravdu vysoko a dlouhou dobu se třepotali nad našimi hlavami.

Bylo to velmi příjemně strávené podzimní odpoledne, a tak se budeme těšit zase příště…

Radka Maděrová

Územní studie lokality sjezdovka v Novém Městě na Moravě

26. Říjen 2018 - 7:06

Územní studie lokality sjezdovka v Novém Městě na Moravě

Územní studie byla zpracována na základě zařazení předmětné plochy v Územním plánu Nové Město na Moravě do ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.

Územní studie řeší především prostorové uspořádání území, částečné zachování ploch určených k plnění funkce lesa, zajištění ploch pro parkování, nutnost vedení nové veřejné technické infrastruktury a potřebu umístění objektu zázemí občanského vybavení.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí a odboru investic.

Datum využití územní studie: 25.10.2018

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 300
E-mail: posta@nmnm.cz

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Atelier proREGIO, s.r.o., Chládkova 898/2, 616 00 Brno
Ing. arch. Michal Hadlač
Mgr. Barbora Necidová

72 hodin

25. Říjen 2018 - 19:00

Naše škola se zapojila již pošesté – letos s názvem akce „Voda živá“. Ve čtvrtek 11. října odpoledne se žáci Ekotýmu vypravili do Ochozy vybaveni motyčkami, nůžkami, hrábkami a samozřejmě v pracovním. Jejich cílem byla studánka Hubert, kde se hned pustili do díla. Nejprve ji vyčistili od nánosů bahna, vynosili z koryta studánky spadané šišky, větve a nakonec prostříhali ostružiní. Zároveň jedna parta vyčistila les v okolí studánky od odpadků.

„Studánka byla zarostlá a voda skoro netekla. Když jsme však pročistili koryto, tok zesílil. I tak byla studánka téměř vyschlá, ale to je pochopitelné, když je tento rok tak sucho. Snad se to do příštích let zlepší,“ říká Světlana Dittrichová z 9.C

A protože nám počasí přálo, spojili jsme příjemné s užitečným a opekli si v Zahradníkově koutě špekáčky, které nám po práci přišly náramně vhod.

Mgr. Martina Janíčková

Sladké pokušení aneb hit jménem ovocná kůže

25. Říjen 2018 - 15:24

Sladké a chutné sušené ovocné placky neboli ovocná kůže, někdy se jim také říká ovocný pergamen. Tak to byl cíl akce, která se v rámci 8. ročníku Zdravé školy a pod záštitou Kraje Vysočina uskutečnila 26. září 2018 v naší školní jídelně. Určena byla všem žákům 1. stupně a jejich rodičům, kteří se už tradičně dostavili v hojném počtu.

Seznámili se s výrobou těchto zdravých dobrot, pomohli s „porcováním“ a samozřejmě nechyběla ani následná degustace. Na výběr bylo pět příchutí – jahodová, hrušková, meruňková, třešňová a švestková. Každý ochutnal každou a během čtyřiceti minut se po nich doslova a do písmene jen zaprášilo.

Všem, kteří se na akci podíleli, patří velký dík…

Mgr. Pavlína Poláčková

Přerušení provozu školní družiny po dobu podzimních prázdnin

24. Říjen 2018 - 14:42

Vzhledem k tomu, že se žádné dítě nepřihlásilo, oznamuje ředitel školy, že po dobu podzimních prázdnin bude provoz školní družiny přerušen.

Tančírna

24. Říjen 2018 - 12:11

V pondělí 29. října nás čeká další Tančírna! Od 19 hodin budeme ladit VALČÍK… Vstupné 50 Kč. Těšíme se na Vás.

Mobilní tarify pro občany Nového Města na Moravě

24. Říjen 2018 - 11:29

Několik desítek obyvatel již tarify využívá. Od poslední prezentace FAYN služeb uplynul téměř rok. Občané mohou stále využívat či objednávat speciální NMNM tarify, které i nyní často překonají jiné veřejné nabídky. Nicméně lze využít i nabídky aktuálních tarifů operátora FAYN, které jsou pro občany nabízeny za stejných férových podmínek, jako tarify vysoutěžené.

Ve čtvrtek 8. 11. bude možné opět osobně řešit případný odběr těchto služeb, a to od 16-18.00 v konferenční místnosti K1 kulturního domu. Pokud byste chtěli rovnou přejít se svým číslem, je vhodné si u stávajícího operátora podat výpověď a vyžádat tzv. ČVOP kód. Další informace naleznete také na adrese https://www.fayn.cz/nmnm/