Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Konkurs ZŠ MŠ Křižánky

Starosta Obce Křižánky vyhlašuje na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, a v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Křižánky, p.o.  Moravské Křižánky 92, 592 02 Křižánky

Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále znalost školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti.

Písemně zašlete: přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail), úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky školy, doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem (včetně funkčního zařazení), strukturovaný profesní životopis, koncepci rozvoje a řízení školy (rozsah min. 3 strany A4, max. 6 stran A4), písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 31.3.2016 na adresu: Obec Křižánky, Moravské Křižánky 116, 592 02 Křižánky . Ředitel/ka školy bude jmenován/jmenována na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem do funkce 1.8.2017.

Obálku označit Konkurs ZŠ MŠ Křižánky – NEOTVÍRAT!

Vyvěšeno na úřední desku (popř. jiný způsob oznámení) dne: 14.2.2017
Sejmuto/sňato z úřední desky (popř. jiný způsob oznámení) dne: 31.3.2017

Popis obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Křižánky

Křižánky jsou malou obcí v srdci Žďárských vrchů. Obec má velké katastrální území s typicky roztroušenou zástavbou. K trvalému pobytu je zde v hlášeno necelých 400 občanů. V obci je široce rozvinutý spolkový život. Křižánky se staly v roce 2012 Vesnicí Vysočiny a následně v celostátním klání i bronzovou Vesnicí roku 2012.

Obec je úspěšná při realizaci programu místní Agenda 21, přičemž do aktivit spojených s realizací tohoto programu se aktivně zapojuje i naše škola. ZŠ a MŠ Křižánky je zařazena do Sítě škol podporujících zdraví.

Škola v naší obci patří mezi nejdůležitější součásti. Je symbolem samostatnosti obce a zachování této instituce patří mezi nejdůležitější požadavky křižáneckých občanů.

Škola má ostatně v Křižánkách velkou tradici. Samotná budova byla postavena v roce 1814, vyučovat se zde započalo v roce 1815. V 19. století škola prožívala velký rozmach. Do budovy v této době  docházelo i 157 dětí najednou. Vyučovalo se celoročně dopoledne i odpoledne. V době 2. světové války byla škola trojtřídní s 90 dětmi. Po roce 1946 byla založena i mateřská škola. Do roku 1985 funguje základní škola jako dvojtřídní, a v témže roce se uzavírá škola i školka pro malý počet dětí. V roce 1991 se po opravě školní budovy otvírá mateřská škola a po desetiletém uzavření, se v roce 1995 uvádí do provozu i jednotřídní základní škola s 10 žáky, ta je posléze rozšířena na dvoutřídní. Od roku 2005 zde funguje jednotřídní základní škola, jejíž součástí je mateřská škola. V letech 2007 a 2008 prošla školní budova rozsáhlou kompletní rekonstrukcí, jejíž náklady dosáhly částky téměř 8 000 000,- Kč.

Školu nyní navštěvuje 25 dětí od 1. až 5. třídy. Asi 18 dětí navštěvuje mateřskou školu. 

Řediteli/ce bude nabídnut do nájmu nový byt v bytovém domě proti škole.


Úřední deska Křižánky: Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Křižánky.