Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy - Hřbitov České Milovy

Dle ustanovení § 25 zákona č. 265/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze hrobové místo užívat na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa.

Obec Křižánky, jako provozovatel veřejného pohřebiště, upozorňuje dosavadní uživatele hrobových míst uvedených v seznamu hrobových míst, který je nedílnou součástí tohoto oznámení, že k těmto hrobovým místům není uzavřena příslušná smlouva o nájmu hrobového místa.

V návaznosti na výše uvedené tímto provozovatel veřejného pohřebiště vyzývá dosavadní uživatele předmětných hrobových míst, aby s provozovatelem veřejného pohřebiště nejpozději do 1 roku ode dne zveřejnění tohoto oznámení, uzavřeli smlouvu o nájmu příslušného hrobového místa. Pokud nebude smlouva o nájmu hrobového místa uzavřena do 1 roku od níže uvedeného dne zveřejnění tohoto oznámení, dosavadní užívací právo uživatele k hrobovému místu, marným uplynutím této doby, zanikne. Zanikne-li užívací právo k hrobovému místu, vznikne dosavadnímu uživateli povinnost veškeré hrobové zařízení umístěné na hrobovém místě na své náklady ke dni zániku užívacího práva odstranit. Pokud nájemci, případně vlastníci hrobových zařízení či jejich právní nástupci po skončení této výzvy hrobové zařízení neodstraní, bude s nimi naloženo, jako s věcmi opuštěnými a připadnou do vlastnictví obce.

Dosavadní uživatelé předmětných hrobových míst nebo jejich právní nástupci se za účelem uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa nebo v případě jakýchkoliv nejasností či dotazů mohou obrátit na provozovatele veřejného pohřebiště prostřednictvím kontaktů, viz záhlaví tohoto upozornění.

Toto oznámení, včetně seznamu předmětných hrobových míst, bude zveřejněno na veřejném pohřebišti po celé období, po které platí výzva k uzavření nájemní smlouvy.

 

SEZNAM PŘEDMĚTNÝCH HROBOVÝCH MÍST

ČÍSLA HROBŮ BEZ SMLOUVY, ČI S PROPADLOU SMLOUVOU NA HROBOVÉ MÍSTO:

HŘBITOV ČESKÉ MILOVY: 8, 14, 31, 33, 34, 35, 36, 37