Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Vyhlášení konkursního řízení

Starosta Obce Křižánky vyhlašuje na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, a v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Křižánky, p.o. Moravské Křižánky 92, 592 02 Křižánky.

Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále znalost školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti.

Písemně zašlete: přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail), úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky školy,  doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem (včetně funkčního zařazení), strukturovaný profesní životopis, koncepci rozvoje a řízení školy (rozsah min. 3 strany A4, max. 6 stran  A4), písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č.   101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 7.7.2017 na adresu:  Obec Křižánky, Moravské Křižánky 116, 592 02 Křižánky

Předpokládaný nástup do funkce od 1.9.2017.

Obálku označit Konkurs ZŠ MŠ Křižánky – NEOTVÍRAT!