SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Úhrady za poskytování informací

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací dle tohoto zákona.

Bez finanční úhrady jsou podávány:

  • ústní informace bez potřeby vyhledávání potřebných podkladů
  • zveřejněné informace (web obce, úřední deska OÚ Křižánky)
  • informace poskytnuté sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy

S finanční úhradou – vydání písemné informace:

Úhrada za poskytnutí informace se stanoví jako součet cen vyjmenovaných položek. Cena za položku se určí jako násobek jednotkové ceny a počtu jednotek. Položka vyhledání informace se uplatní v případě nutnosti mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací.

Položka

Jednotková cena

Strana A4 černobílý tisk (kopie) 2 Kč
Strana A4 černobílý oboustranný tisk (kopie) 3 Kč
Strana A4 barevný tisk (kopie) 5 Kč
Strana A4 barevný oboustranný tisk (kopie) 9 Kč
Strana A3 černobílý tisk (kopie) 4 Kč
Strana A3 černobílý oboustranný tisk (kopie) 5 Kč
Strana A3 barevný tisk (kopie) 10 Kč
Strana A3 barevný oboustranný tisk (kopie) 12 Kč
Poštovné dle aktuálního ceníku ČP s.p.
Mimořádně rozsáhlé vyhledávání* 100 Kč/30 minut

Informace jsou poskytovány bezplatně, pokud úhrada podle sazebníku nepřesáhne 50 Kč.

*V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou započatou půlhodinu vyhledávání jedním pracovníkem, a to částkou 100 Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace více pracovníky bude tato částka násobena počtem pracovníků podílejících se na vyhledání této informace. Úhrada nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace bude požadována za vyhledávání informace překračující časový limit tří hodin.

  Prosím čekejte...