Základní informace

Obec Křižánky je provozovatelem veřejných pohřebišť obce Křižánky, které se nachází v k.ú. Moravské Křižánky a v k.ú. České Milovy, dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Provozování veřejného pohřebiště podle tohoto zákona je službou ve veřejném zájmu zajišťované obci v samostatné působnosti. Správcem veřejného pohřebiště je obec Křižánky. Na těchto veřejných pohřebištích je možné si pronajmout hrobové místo.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

PODMÍNKY

Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu. Nájem se uzavírá na dobu určitou, a to na 15 let.

POSTUP

Kontaktovat správce veřejného pohřebiště.
Výběr a přidělení hrobového místa.
Podpis smlouvy o nájmu hrobového místa.
Podpisem smlouvy a úhradou nájmu (za sjednanou dobu nájmu) vzniká nájemci právo vyhotovit na vyhrazeném (pronajatém) místě hrobové zařízení vč. betonového základu, a to na vlastní náklady. Hrobové zařízení (movitá věc) se stává vlastnictvím nájemce. Vlastník hrobového zařízení a nájemce hrobového místa může být odlišný.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Platný občanský průkaz.
  • Úmrtí nájemce – usnesení okresního soudu (prokázání nového vlastníka hrobového zařízení).
  • Převod nájemních práv na třetí osobu – kupní nebo darovací smlouva. Dosavadní nájemce a vlastník náhrobku nebo hrobového zařízení je povinen předložit pronajímateli smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  • Nový nájem – osoba starší 18 let.
  • Prodloužení doby nájmu – nájemce.
  • Úmrtí nájemce – právo nájmu hrobového místa přechází na osobu, kterou nájemce určil, popřípadě na svěřenský fond určený nájemcem. Je-li nájemcem fyzická osoba a není-li přechod nájmu na určenou osobu možný, anebo neurčil-li nájemce nikoho, přechází právo nájmu na jeho manžela, není-li ho, na jeho děti, není-li jich, na jeho rodiče, není-li jich, na jeho sourozence; nežijí-li, pak na jejich děti. Není-li přechod práva nájmu na žádnou z těchto osob možný, přechází právo nájmu na dědice zemřelého. Osoba, na niž právo nájmu přešlo, je povinna sdělit provozovateli pohřebiště bez zbytečného odkladu údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště; to platí i pro správce svěřenského fondu.
  • Převod nájemního práva k hrobovému místu na třetí osobu – převod lze provést pouze prostřednictvím pronajímatele novou smlouvou o nájmu.

Další související informace


Dokumenty a formuláře:

Řád veřejného pohřebiště obce Křižánky

Smlouva VZOR (netiskněte – smlouva Vám bude vystavena na OÚ)

Pohřebnictví – otázky a odpovědi

Příručka – poradce pro pozůstalé

Kontaktní osoba:

Bc. Veronika Heřmanová

Obecní úřad Křižánky, Moravské Křižánky 126

tel. +420 561 202 2­47, +420 724 076 3­38

e-mail: ucetni@obeckrizanky.cz

V úředních hodinách: pondělí, středa: 8:00 – 15:30.
Možnost vyřízení záležitostí mimo úřední hodiny ve dnech úterý, čtvrtek a pátek doporučujeme po telefonické domluvě.

  Prosím čekejte...