Systém odpadového hospodářství obce Křižánky se řídí obecně závaznou vyhláškou, kterou je stanoven místní poplatek za odpady. Sazba poplatku činí 700,– Kč.

Plátcem poplatku je osoba s trvalým pobytem na území obce Křižánky a dále vlastník stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci. Poplatek platí rovněž vlastník domu, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu.

Hlavním zdrojem výdajů v oblasti odpadového hospodářství je svoz, třídění a likvidace odpadů. Hlavním zdrojem příjmů v oblasti odpadového hospodářství jsou příjmy od občanů (úhradou poplatku za odpad). Významnou příjmovou položkou je příspěvek získávaný od společnosti EKO-KOM jako částečná úhrada nákladů vynaložených na třídění odpadu. Výše této částky je ovlivněna jednak hustotou sítě kontejnerů na separovaný odpad, druhy separovaných odpadů a především množstvím vyseparovaného odpadu.

Vzniklý rozdíl mezi příjmy a výdaji financuje obec z jiných oddílů rozpočtu.

  Prosím čekejte...