TRVALÉ POBYTY – PŘIHLÁŠENÍ A ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“).

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Přechodný pobyt byl od 1.7.2000 zrušen bez náhrady.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Změnu trvalého pobytu ohlašuje občan starší 15 let osobně. Za občana mladšího 15 ohlásí změnu trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, stejně tak za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům. Změna trvalého pobytu může být provedena zmocněncem na základě ověřené plné moci.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu – návrh podává vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba – tj. osoba, která je oprávněna byt nebo jeho část užívat (nájemce bytu).

Podmínky a postup řešení:

Změnu trvalého pobytu provede občan na pracovišti evidence obyvatel. K ohlášení je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
 • předložit platný průkaz totožnosti – občanský průkaz (OP) nebo jiný obdobný doklad, např. cestovní pas. Totožnost lze prokázat i OP, u něhož je oddělena vyznačená část v důsledku změny trvalého pobytu,
 • doložit oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouvu nebo předložit úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny (není nutné při osobní účasti oprávněné osoby při provádění změny trvalého pobytu),
 • u dětí do 15 let doložit rodný list,
 • zákonný zástupce při ohlášení změny trvalému pobytu občana mladšího 15 let, předloží jeho občanský průkaz, pokud je občan jeho držitelem.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Návštěva pracoviště, které provádí evidenci obyvatel, popř. písemný návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dostavte se na Obecní úřad Křižánky, Moravské Křižánky 126, v úředních hodinách a vyplňte formulář – přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Své dotazy můžete vznést i telefonicky, viz kontakty níže.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Kontaktní osoba:

Bc. Veronika Heřmanová

Obecní úřad Křižánky, Moravské Křižánky 126

tel. +420 566 202 2­47 nebo +420 724 076 3­38

e-mail: ucetni@obeckrizanky.cz

V úředních hodinách: pondělí, středa: 8:00 – 15:30.
Možnost vyřízení záležitostí mimo úřední hodiny ve dnech úterý, čtvrtek a pátek doporučujeme po telefonické domluvě.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný průkaz totožnosti – občanský průkaz (OP) nebo jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou (např. cestovní pas). Totožnost lze prokázat i OP, u něhož je oddělena vyznačená část v důsledku změny trvalého pobytu

Formuláře:

 • Přihlašovací lístek k trvalému pobytu – je možné používat pouze originální tiskopis vzhledem ke způsobu archivace.
  Zrušení trvalého pobytu – doporučené vzory žádostí jsou umístěny na stránkách úřadu.
  Dokumenty, formuláře

Správní a jiné poplatky:

Přihlášení k trvalému pobytu – správní poplatek v hotovosti 50 Kč za každou osobu starší 15 let. Návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu každé osoby – správní poplatek 100 Kč

Lhůty pro vyřízení:

Přihlášení k trvalému pobytu – ihned.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu – Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se započítává doba a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručit veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ. b) nutná provedení dožádání podle §13 odst. 3, ke zpracováními znaleckého posudku nebo doručení písemnosti do ciziny. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Přihlášení k trvalému pobytu – žádní.
 • Zrušení údaje o trvalém pobytu – osoba, které má být zrušen údaj o trvalém pobytu, případní vlastníci nemovitosti nebo bytu, další nájemci bytové jednotky, popř. ustanovený opatrovník.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Přihlášení k trvalému pobytu – žádné.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Vlastník objektu nebo uživatel bytu doloží ukončení nájemní smlouvy.

Uvedené písemnosti musí být správnímu orgánu předloženy buďto v originálu nebo jako úředně ověřené kopie anebo žadatel předloží správnímu orgánu při podání žádosti originál, který si správní orgán sám okopíruje do spisu.

Zároveň tímto plní svou zákonnou povinnost ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel a níže prokazuje existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu jmenovaného:

a) zánik užívacího práva jmenovaného k objektu (jeho vymezené části) dokládá
např. úředně ověřenou dohodou o vypořádání společného nájmu bytu po rozvodu, pravomocným a vykonatelným rozhodnutím soudu o vypořádání společného nájmu bytu po rozvodu, dohodou o ukončení nájemní smlouvy, rozsudkem soudu o zrušení společného nájmu, rozsudkem určovací žaloby o užívacím právu, odnětím souhlasu oprávněné osoby k trvalému pobytu apod.

b) neužívání objektu jmenovaným mohou svědecky potvrdit např. soused(-é)

p………………………….…….., nar. ………..…, bytem …………………………………………..

p…………………….………….., nar………….…,bytem………………………­………………….

čímž současně navrhuje provedení důkazu jeho/jejich svědeckou výpovědí. (poznámka viz výše) 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Další informace:

 • Po změně údaje o místu trvalého pobytu je občan povinen do 15 dnů ode dne změny požádat o nový občanský průkaz.
 • Po zrušení údaje o místu trvalého pobytu – je občan povinen do 15 dnů ode dne změny požádat o nový občanský průkaz.
  Prosím čekejte...