POVINNOSTI OSOB OPRÁVNĚNÝCH K PODNIKÁNÍ

Přehled povinností osob oprávněných k podnikání v oblasti nakládání
s odpady a oprávnění obecních úřadů z hlediska provádění kontrol a
ukládání sankcí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech


Základní povinnosti průvodce odpadu jsou uvedeny v § 16 zejména odstavci 1, který stanoví povinnosti zařazovat odpady podle druhů a kategorií uvedených v katalogu odpadů, zajišťování přednostního využití odpadů, převádění odpadů do vlastnictví pouze oprávněným osobám k jejich převzetí, shromažďování odpadů vytříděných podle jednotlivých druhů a kategorií, vedení průběžné evidence odpadů a umožnění přístupu kontrolních orgánů do objektů, prostorů a zařízení a předložení dokladů souvisejících s nakládáním s odpady.


V oblasti nakládání s komunálními a vytříděnými využitelnými složkami jsou v zákoně umožněny dva způsoby:

  1. Původce (podnikatel) si zajišťuje nakládání sám na vlastní náklady v souladu s § 16, kdy si zpravidla uzavře smlouvu na odvoz směsného komunálního odpadu se svozovou firmou a vytříděné využitelné složky rovněž předává oprávněné osobě, která je v místě sváží, opět na základě smlouvy na vývoz nádob na tyto odpady (papír, plast, sklo apod.), nebo si je odváží sám na vlastní náklady do míst, kde je prováděn jejich sběr a výkup – Sběrné dvory, Sběrné suroviny apod., směsný komunální odpad a vytříděné využitelné složky je nutno evidovat v průběžné evidenci odpadů, jejíž formu a obsah určuje zákon a prováděcí vyhláška.
  2. Dalším způsobem pro nakládání s komunálním odpadem a využitelnými složkami je uzavření smlouvy o využívání systému pro nakládání s komunálními odpady podle odstavce 6 § 17 a svůj komunální odpad a využitelné složky předává do obecních shromažďovacích prostředků rozmístěných na území obce, smlouva musí být písemná se specifikací způsobu a rozsahu využívání systému a vždy musí být uvedena cena za tuto službu, kterou platí podnikatel obci, odpady předané do obecního systému nejsou uváděny v průběžné evidenci podnikatele, ale v evidenci obce, která se stává jejich původcem.

Obec může provádět kontrolu nakládání s odpady u podnikatele na základě ustanovení odstavce 1 § 80 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a kontrolovat povinnosti podle tohoto odstavce uvedené pod písmenem a) a d), dále může podle písmene b) ukládat podnikatelům pokuty za porušení povinnosti podle ustanovení odstavce 1 § 66, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím.

Odstavec 1 § 66 umožňuje obci uložit podnikateli pokutu až do výše 300.000 Kč, který využívá systém pro nakládání s komunálními odpady bez písemné smlouvy s touto obcí nebo nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem (neplní povinnosti dle § 16).

  Prosím čekejte...