VIDIMACE A LEGALIZACE

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění (dále jen „zákon o ověřování“), svěřuje pravomoc provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen „vidimace“) a ověřování pravosti podpisu (dále jen „legalizace“) krajským úřadům, obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a obecním úřadům, jejichž seznam stanovuje prováděcí právní předpis. Tímto prováděcím předpisem je vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, konkrétně příloha č. 1 této vyhlášky.

Vidimace

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen „vidimovaná listina“) se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad ani újezdní úřad (dále jen „úřad“) za obsah vidimované listiny neodpovídá. Vidimace se provádí na žádost. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.

Vidimace se neprovede:

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně přeložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele
 • je-li předložena listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž doložce je uveden údaj podle §8 písm. f)
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup
 • jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena.
 • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o
  1. prvopis
  2. již ověřenou vidimovanou listinou
  3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů
  4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního předpisu.

Legalizace

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině, ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.

Legalizace se neprovede:

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
 • nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, k prokázání své totožnosti platný doklad
 • nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského
 • jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu
 • jde-li o legalizaci elektronického podpisu, nebo
 • jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.

Prokázání totožnosti

Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, předloží k prokázání své totožnosti platný:

 • občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky
 • cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo
 • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního prá­va.

Doklad totožnosti lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.

Místo provádění vidimace a legalizace

Vidimace a legalizace se provádí v úředních místnostech úřadu. Na jiném vhodném místě lze provést legalizaci jen ze závažných důvodů (např. zdravotních).

Poplatky

Správní poplatek:

za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč

za legalizaci podpisu na listině činí 30 Kč

Správní poplatky jsou stanoveny položkami 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Ust. § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a poznámky u jednotlivých položek sazebníku obsahují údaje o tom, v jakých případech budou jednotlivé úkony osvobozeny od správního poplatku, resp. jaký úkon předmětem poplatku není.

Kontaktní osoba:

Bc. Veronika Heřmanová

Obecní úřad Křižánky, Moravské Křižánky 126

tel. +420 561 202 2­47, +420 724 076 3­38

e-mail: ucetni@obeckrizanky.cz

V úředních hodinách: pondělí, středa: 8:00 – 15:30.
Možnost vyřízení záležitostí mimo úřední hodiny ve dnech úterý, čtvrtek a pátek doporučujeme po telefonické domluvě.

  Prosím čekejte...