ODPADY A TŘÍDĚNÍ

Každý vlastník nemovitosti je povinen zajistit dostatečný počet sběrných nádob pro zbytkový komunální odpad pro svoji nemovitost a platit poplatek za komunální odpad v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce.

Plátce poplatku (tzn. společenství vlastníků jednotek či vlastník nemovitosti) je povinen splnit tzv. ohlašovací povinnost, tedy objednat dostatečný počet sběrných nádob pro nemovitost. Ohlašovací povinnost platí i pro vlastníky nemovitosti, v nichž nemá trvalé bydliště žádný občan.

Svoz komunálního odpadu pro nás zajišťují Technické služby Nové Město na Moravě. Společnost TS služby s.r.o. vznikla v roce 1997 transformací z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Nového Města na Moravě. Jejím jediným vlastníkem je Město Nové Město na Moravě. Společnost působí v regionu Novoměstska v oblasti nakládání s odpady. Více o této společnosti se dozvíte na www.tssluzby.nmnm.cz.

Svoz probíhá jednou za čtrnáct dní a to vždy v pondělí.

Odpady budou vyváženy pouze z nádob k tomu určených, a pokud domácnost tvoří více odpadu, musí si na vlastní náklady pořídit také více nádob. Nebudou sváženy pytle s odpadem zanechané u popelnic.

Upozornění pro živnostníky – podnikatele (původce odpadů)

Obecní úřady jsou oprávněny kontrolovat u původců (např. osob samostatně výdělečně činných – živnostníků, s.r.o. a dalších):

  • zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají uzavřenou písemnou smlouvu přímo se svozovou společností.
  • zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech.

V případě zjištění porušení uvedených povinností, tedy při využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy se svozovou společností nebo v případě nezajištění využití nebo odstraňování odpadů, může obecní úřad uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

Jak správně třídit?

Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec.

Důležité:

Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.

Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Zdroj a více najdete na : Jak třídit.

  Prosím čekejte...