POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poskytováním informací za obec je pověřen Obecní úřad Křižánky.

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání ve vztahu k obci nebo jeho orgánům je možno na Obecním úřadu Křižánky, na adrese Moravské Křižánky 126, PSČ 592 02. Podání je možno učinit osobně nebo poštou, a to jak v záležitosti týkající se samostatné působnosti obce, tak v záležitosti týkající se výkonu státní správy. Při osobním podání tyto písemnosti přebírá podatelna obecního úřadu, umístěná na uvedené adrese. Podání, u něhož není vyžadováno potvrzení o převzetí, je možno rovněž zastal na e-mail: urad@obeckrizanky.cz.

Rozhodnutí při výkonu státní správy se zasílá na doručenku poštou všem účastníkům řízení, případně je možno je převzít osobně na Obecním úřadě, který žádost vyřizuje.
Rozhodnutí orgánu obce v samostatné působnosti obdrží žadatel písemně poštou, případně je možno je převzít osobně na Obecním úřadě Křižánky.

  Prosím čekejte...