Svoz odpadu

Svoz komunálního odpadu pro nás zajišťují Technické služby Nové Město na Moravě. Společnost TS služby s.r.o. vznikla v roce 1997 transformací z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Nového Města na Moravě. Jejím jediným vlastníkem je Město Nové Město na Moravě. Společnost působí v regionu Novoměstska v oblasti nakládání s odpady. Více o této společnosti se dozvíte na www.tssluzby.nmnm.cz.

Odpady budou vyváženy pouze z nádob k tomu určených, a pokud domácnost tvoří více odpadu, musí si na vlastní náklady pořídit také více nádob. Nebudou sváženy pytle s odpadem zanechané u popelnic. Nádoby přistavujte ke svozu včas, nejlépe večer den předem!

Platba odpadu

Výběr poplatku za komunální odpad se řídí Obecně závaznou vyhláškou (OZV) obce Křižánky, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, vydanou na základě zákona o místních poplatcích.

Poplatníkem je:
- fyzická osoba přihlášená v obci (včetně cizinců, osob žijících v zahraničí a osob hlášených k trvalému pobytu na ohlašovně – Moravské Křižánky 126),
- vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.

Sazba poplatku činí 700 Kč, splatnost je do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 6., je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Každému poplatníkovi je přiřazen vlastní variabilní symbol, na který bude platba připsána. Tento variabilní symbol poplatníkovi zůstává stále stejný. Poplatek lze uhradit převodem z bankovního účtu na účet číslo 2816330319/0800 s uvedením variabilního symbolu poplatníka (případně alespoň jeho jména, příjmení a data narození v poznámce). Poplatek je možné uhradit již od ledna příslušného kalendářního roku na obecním úřadě v hotovosti. Přednostně prosím využijte bezhotovostní převod.

Upozorňujeme poplatníky, že z pohledu zákona je poplatek daní. Poplatník má povinnost poplatek nejen řádně a včas uhradit, ale i povinnost ohlásit do 15 dnů změny rozhodné pro stanovení výše poplatku.

Známky na popelnice si vyzvedněte prosím na Obecním úřadě.

Svoz tříděného odpadu – nádob z určených stanovišť

Obec Křižánky má celkem 5 sběrných hnízd na veřejném prostranství (stanovišť na tříděný odpad). Svoz probíhá: 1× za 14 dní.

Počet nádob v obci:

4× papír, 7× plast směsný, 6× sklo směsné, 1× kovy, 1× elektro, 1× bioodpady, 1× jedlé oleje a tuky, 1× textil (v režimu prevence, charita), 7× směsný komunální odpad.

Přehled hnízd tříděného odpadu:

Část obce Umístění Papír Plast Sklo Kov Elektro Bioodpad Oleje Textil Směs
České Křižánky U hostince Za Řekou 1 1 1 1
Moravské Křižánky U hasičské zbrojnice 3 3 3 1 1 1 3
Dolní konec – autobusová zastávka 1 1
Pod hřbitovem

1
Pod školou

1
U domu č.p. 60 (pí. Vamberová) 1 1
České Milovy Autobusová zastávka 1 1 2

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu probíhá 2× ročně (v měsících květen a říjen).

O přesných časech a stanovištích, kde lze v ten den odevzdat nebezpečný nebo velkoobjemový odpad informujeme předem prostřednictvím aslužby Úřad v mobilu/Hláše­nírozhlasu.cz, SMS, ve zpravodaji Novinky nebo v aktualitách na webu https://obeckrizanky.cz/…vinky-z-obce.

Podrobnější informace k likvidaci nebezpečného a velkoobjemového odpadu naleznete zde: https://obeckrizanky.cz/…oveho-odpadu


Bioodpad

Velkoobjemový kontejner na BIO odpad je umístěn pod obecním hřbitovem v k.ú. Moravské Křižánky.

Likvidace bioodpadu je ZDARMA.

Svoz probíhá: indivuduálně po naplnění.

Podrobnější informace k likvidaci bioodpadu naleznete zde: https://obeckrizanky.cz/…ce-bioodpadu

  Prosím čekejte...