PRAVOMOCI A POVINNOSTI ZASTUPITELŮ

Obecně o zastupitelstvu obce

Zastupitelstvo je orgán tzv. obecní samosprávy. (1)

Zastupitelstvo má mimo jiné právo:

  • schvalovat program rozvoje obce
  • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce
  • vydávat obecně závazné vyhlášky obce
  • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce
  • rozhodovat o vyhlášení místního referenda

Zastupitelé by se měli scházet k jednání pravidelně, podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.

Jak získat informace o jednání zastupitelstva

Občané musí mít dostatek informací o tom, kdy a kde se zastupitelstvo sejde. Proto obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce (2) obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce. Kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým. 

Kdo se může účastnit jednání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva je veřejné. Jeho jednání se může zúčastnit každý a občané obce se mohou na zasedání vyjadřovat v souladu s jednacím řádem k projednávaným věcem.

Jak ovlivnit program zastupitelstva obce

Co tedy bude na pořadu jednání? Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové a výbory. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo ob­ce.

Občané mají také možnost prosadit, aby zastupitelstvo jednalo o určité věci. Je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na zasedání nejpozději do 90 dnů.

Druhou možností, jak prosadit projednání určité věci na schůzi zastupitelstva (resp. vznesení návrhu na usnesení), je kontaktovat „spřáteleného“ či „spřízněného“ zastupitele, který Váš požadavek na schůzi zastupitelstva vznese sám.

Zápisy z jednání zastupitelstva

Vzhledem k tomu, že jsou samotná jednání zastupitelstva veřejná, je samozřejmé, že veřejně přístupné musí být také zápisy z jednání zastupitelstva.
Proto mohou občané obce nahlížet do všech usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva a pořizovat si z nich výpisy, pokud tomu nebrání jiné zákony (pokud se kupř. nejedná o utajované skutečnosti, v tom případě by ovšem zastupitelé měli poskytnout zápis, ovšem s vynecháním informací, které nelze zveřejnit).

Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu ob­ce.

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Také do usnesení výborů mohou občané nahlížet nebo je kopírovat.Poznámky
(1) Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Samostatná působnost obce je podrobněji vymezena v § 84, 85 a 102 zákona o obcích.
(2) V souladu s § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád musí být úřední desky vedeny také elektronicky.

  Prosím čekejte...