SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Historie našeho sboru začíná 7. února 1897, kdy se sešel zatímní výbor, v jehož čele stál tehdejší starosta pan Bonaventura Zástěra, hostinský i obchodník. Předsedou sboru se stal učitel pan František Houdek, jednatelem byl pan Ignác Suchý – řídicí a učitel, Josef Štěpánek a několik dalších členů. Tito vypracovali na základě c. k. místodržitelství ze dne 5. prosince 1896 č. 43589 Stanovy pro Sbor dobrovolných hasičů Křižánky, z nichž cituji:

Spolek má jméno Sbor dobrovolných hasičů Křižánky. Sídlem sboru jsou Křižánky, okres Nové Město na Moravě, jednací věc je česká. Účelem sboru jest, aby při živelných pohromách v místě i okolí, zvláště při požárech a povodních hájil a ochránil životy i majetek občanů.

Hasičský sbor byl složen ze členů Moravských Křižánek, Českých Křižánek a Milov. Členem činným se může státi každý mravně zachovalý a tělesně schopný občan v sídle sboru usedlým ve věku od 18 do 50 let. Co do povinnosti zaváže se každý nově přijatý člen rukou dáním veliteli nebo starostovi sboru, že přesně bude plniti a konati vše, co předpisují stanovy a řád služební, zejména, že se bude chovati vždy tak, aby důstojnosti sboru neporušil.

Členové sboru budou užívati stejnokroje vlastního, nebo sborem propůjčeného dle schválených předpisů zemské hasičské jednoty. Poté Obecní úřad v Křižánkách objednal u firmy Smékal – Čechy u Prostějova dvoukolovou stříkačku s vybavením, která dle účtu stála 700 zlatých a do Hlinska došla 22. září 1898. Dovoz z Hlinska činil 7 zlatých, 26 krejcarů.

V pondělí velikonoční v roce 1899 vypukl v Moravské Cikánce u Edvarda Gregora požár při jehož likvidaci zasahoval sbor poprvé. Za urážky učiněné veliteli zaplatil Edvard Gregor do hasičské pokladny křižanecké – 5 zlatých. Poté zasahoval sbor v roce 1899 ve Svratce ještě dvakrát.

Hasičský sbor nejenže zasahoval při požárech, ale také provozoval velkou kulturní činnost. Od roku 1900 do roku 1937 uspořádal mnoho výletů a tanečních zábav, ale hlavně sehrál mnoho divadelních představení. Divadla se hrála hlavně v přírodě, později u Klementů, kde roku 1912 bylo zakoupeno nové jeviště. Sbor, který byl postižen požárem musel zaplatit zasahujícím sborům tak zvanou přípřež – 50 korun. To platilo až do roku 1949.

Během válečných let byla činnost hasičů velice omezena. Osvobození naší vlasti znamenalo i pro naši organizaci oživení činnosti a zlepšení práce.

V roce 1954 bylo započato se stavbou nové hasičské zbrojnice, poněvadž stará co do velikosti nevyhovovala. Na stavbě se podíleli členové sboru – velkou část zednické práce provedl Josef Hermon z Dolního konce č. p. 120 a vazbu na střechu zhotovil František Henych st. Největší podíl na stavbě mají také členové A. Neděla, R. Hermon a R. Charvát. Také ostatní členové odvedly kus práce včetně žen, které ve sboru byly a na stavbě pracovaly. Většina materiálu byla přidělena Okresní hasičskou jednotou ze Žďáru nad Sázavou. Stavba byla dokončena v roce 1958.
Požární sbor v Českých Križánkách byl založen v roce 1954, ke sloučení s Moravským došlo v roce 1960.

V roce 1954 bylo založeno družstvo žen. První soutěže začaly ve Žďáře v roce 1954. Družstvo žáků bylo ustanoveno v roce 1972 a zúčastnilo se mnoha soutěží. Vedoucím družstva žáků byl Oldřich Hermon.

18. července 1982 náš sbor oslavil 85. výročí. Slavnostní projev přednesl místopředseda sboru Antonín Tlustý. V průběhu roku 1983 jsme museli vyřadit z provozu Tatru 815, pro úplný nedostatek náhradních dílů. Až do 15.8.1984 jsme neměli požární vozidlo a museli jsme spoléhat na pomoc Plemenářského podniku. 15.8.1984 bylo přivezeno bratrem Klementem Preislerem a bratrem Jiřím Obrem st. skříňové vojenské auto Praga V3S, bylo nutné odkopat podlahu ve stávající zbrojnici, protože toto auto bylo poměrně vysoké.

V roce 1987 oslavil náš sbor 90. výročí založení. V tomto roce požádal dosavadní velitel Jaroslav Preisler, aby byl zproštěn z funkce velitele. Tuto funkci zastával plných 23. let. Od této doby má náš sbor nového velitele – Jiřího Obra st. V průběhu všech roků se snažil náš sbor být připraven jak k zásahu, tak k pomoci potřeb obce. Za vozidlo Praga V3S nám Obecní úřad koupil v roce 1994 prostřed­nictvím bratra Jiřího Zedníka od vojenské posádky ze Sázavy skříňové vozidlo PV3S.

V roce 1997 náš sbor oslavil 100. let od založení. Při této příležitosti se konala slavnostní schůze, na které starosta sboru Vladimír Zedník zhodnotil práci sboru za uplynulé století. Tato činnost byla také popsána v malém almanachu, který byl k tomuto výročí vydán. Od této doby máme i nový hasičský prapor, který byl objednán u soukromé firmy Velebný v Ústí nad Orlicí, prapor byl posvěcen farářem Římskokatolické církve panem Stanislavem Svobodou. Po tomto pietním aktu následovala mše svatá v místním kostele za zemřelé členy sboru a kladení květinových darů na místním hřbitově. Součástí oslav byla také výstava o historii i současnosti sboru a ukázka cvičení, kterého se zúčastnily sbory z Herálce, Chlumětína, Svratky, Svratouchu, Křižánek a Krásného.

Koncem roku 2000 končí ve funkci kronikáře bratr Antonín Tlustý, který pro svůj vysoký věk již nemůže kroniku psát a pomyslné pero předává svému synovi bratru Milanu Tlustému.

V roce 2002 byla provedena výměna střešní krytiny na budově Obecního úřadu, kde je také umístěna hasičská zbrojnice. Odborné práce provedla stavební firma Procházka z Křižánek. Také byl proveden nový nátěr fasády. Oprava byla dotována ze státního rozpočtu v rámci Programu obnovy venkova.

  Prosím čekejte...