MYSLIVECKÝ SPOLEK

Myslivecký spolek Křižánky – Březiny

Myslivecký spolek Křižánky – Březiny navazuje na tradici spolkového výkonu práva myslivosti, která se na Křižánkách datuje od 60. let minulého století. Myslivecký spolek má 7 stálých členů a 5 hostů. Obhospodařuje honitbu o výměře téměř 900 ha, která je tvořena převážně nelesními honebními pozemky kopírujícími řeku Svratku od obce Křižánky, přes České Milovy až po Březiny u Kučerova mlýna. Členská základna stárne, což je ovšem problém většiny MS spolků v ČR a proto uvítáme mladé lidi se zájmem o přírodu, zvěř a myslivost. Posláním spolku je pečovat o přírodní bohatství, kterým je zvěř a udržovat vyvážený poměr mezi zvěří a úživností krajiny. Za tím účelem členové spolku zajišťují přikrmování zvěře, provádějí ve spolupráci se zemědělci procházení travin před sečením, snaží se zlepšovat úživnost a pestrost krajiny výsadbou plodonosných dřevin a keřů podél cest, ale třeba i vyvěšují ptačí budky. V neposlední řadě musí myslivci i regulovat lovem stavy zvěře tak, aby nevznikaly škody na lesních a zemědělských porostech, popř. aby nebyla veřejnost ohrožována nemocemi přenosnými od zvěře, jako je tomu např. u lišky v případě vztekliny či alvelokokózy. V honitbě spolku je převážně lovena zvěř srnčí a divoká prasata. Jejich lov se plánuje a tak je zajištěno, že zvěře není ani příliš (aby nedělala škody), ani málo (myslivci dbají, aby zvěř v naší krajině v přiměřených počtech zůstala). Lovem se dále reguluje především liška, jejíž vyšší stavy negativně ovlivňují veškeré menší živočichy, od často chráněných a ohrožených druhů ptactva hnízdícího na zemi (zpěvné ptactvo, bekasina, chřástal, koroptev, jeřábek) až po srnčata a zajíce. O tom, že se nám jako myslivcům daří regulovat stavy zvěře svědčí i skutečnost, že občané obce nemají problémy třeba s divokými prasaty, jak je tomu mnohde jinde.

Plno věcí a vztahů v přírodě myslivec vyřešit ovšem nemůže, jelikož mu legislativa takovou kompetenci nedává. Takže nemůžeme lovem regulovat stavy chráněných živočichů, které jsou svým počtem v ČR již druhy běžnými a často i silně přemnoženými a které i negativně ovlivňují jiné chráněné druhy. To je příklad třeba vydry říční a jejího vlivu na chráněné druhy ryb a raky. Naopak šířící se bobr může svou činností i přispět k udržování vody v krajině a být tak příkladem i pozitivní činnosti. Kupříkladu meandry řeky Svratky u Milov (Rychtářky) jsou územím, kde bobr jistě může dobře bezeškodně prosperovat. Jelikož žijeme v kulturní, člověkem pozměněné krajině, je činnost myslivce snažící se o rovnováhu mezi zvěří a jejím prostředím nezastupitelná. Nelze očekávat, že v takovéto silně člověkem pozměněné krajině budou fungovat samoregulační mechanismy jako v nenarušeném prostředí. Do naší krajiny se vrátil vlk a i v jeho případě bude muset stát zajistit soulad fungování jeho populace s ostatními zájmy (život na venkově, zemědělství a chov ovcí a dobytka). Že se to dnes zatím příliš nedaří, slýcháme z Broumovska, Beskyd a dalších území. Věřme, že do budoucna se najde ta správná vyvážená cesta.

Myslivost ovlivňuje mnoho faktorů. Jedním z nich je i styl zemědělského hospodaření. Zmizela drobná políčka a pestrost pěstovaných plodin. Na takovou krajinu byly vázány druhy, které jsou dnes již naprostou vzácností (koroptev, křepelka). Dnešní zemědělská krajina Vysočiny zase umožňuje prosperitu pro spárkatou zvěř. Výrazně negativním faktorem, ovlivňujícím přírodu je nadměrný turismus a s ní spojený tlak lidí na každý kousek přírody, což má v zimě či na jaře dopady na prosperitu některých druhů. Proto prosím přemýšlejme, zda je nutné realizovat sportovní akce či jiné aktivity v době, kdy živočichové v přírodě strádají či přivádí na svět mladé nebo v místech, kde hledají poslední zbytky klidu, potřebného pro život.

Myslivecký spolek uvítá pomoc občanů při výsadbách rozptýlené zeleně do krajiny či pomoc při vyhánění srnčat. Rovněž v jarním období by všemu živému v krajině velmi pomohlo, pokud bychom své psí mazlíčky měly pouze na vodítku a domácí kočky na dvoře.

Děkujeme všem za podporu a pochopení pro naší činnost v přírodě.

Ing. Jaroslav Doubek, myslivecký hospodář, MS Křižánky-Březiny, 30.10.2023

  Prosím čekejte...