Jiří Houska

email: starosta@obeckrizanky.cz

mob.: + 420 602 535 716


Starosta plní řadu funkcí, především:

 • reprezentuje a zastupuje obec navenek, účastní se jednání mezi jednotlivými obcemi apod.
 • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce, podepisuje zápis z jednání zastupitelstva obce
 • podepisuje právní předpisy obce (ale nerozhoduje o jejich vydání)
 • pokud obec nemá tajemníka, sjednává a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat

Úplný výčet pravomocí starosty viz § 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.


Starosta proto sám nemůže:

 • vydávat obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
 • rozhodovat o prodeji nemovitosti v majetku obce (k tomu viz i rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 999/2015)
 • poskytovat dary nebo dotace z rozpočtu obce (nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce)
 • schvalovat rozpočet obce nebo jeho změny
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda
 • zřizovat a rušit odbory a oddělení obecního úřadu
 • zřizovat výbory

Úplný výčet vyhrazených činností viz § 84 – § 85 a § 102 odst. 2 zákona o obcích.

O těchto věcech rozhoduje zastupitelstvo a případné rozhodnutí vydané starostou v těchto věcech je nicotné (nemá žádné právní účinky) nebo neplatné.

Starosta také nemůže vydávat správní rozhodnutí (například povolení o umístění stavby, povolení ke kácení), ledaže je současně vedle postu starosty jediným úředníkem dané obce.


Obce, které nemají radu

U některých pravomocí je důležité, zda obec má či nemá radu. Je totiž možné, aby obec radu neměla. V takovém případě vykonává některé její funkce starosta, některé její funkce naopak zastupitelstvo (přesné znění naleznete v § 99 odst. 2 a § 102 odst. 4 zákona o obcích).

V obcích, které nemají radu, může starosta rozhodovat o těchto otázkách:

 • zřizovat a rušit komise
 • ukládat pokuty za některé správní delikty jmenované v § 58 zákona o obcích
 • rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce

V obcích, které mají radu, výše uvedenou agendu zajišťuje rada a starosta o těchto otázkách nemá pravomoc samostatně rozhodovat.


Zastupitelstvo může starostu odvolat

Starosta odpovídá za výkon své funkce zastupitelstvu. To znamená, že zastupitelstvo může starostu odvolat. Zákon přitom nestanoví důvody, pro které je odvolání možné, což znamená, že postačí, pokud se na tom shodne nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.

  Prosím čekejte...