Vážení občané,

obec Křižánky je správcem pohřebiště a to:

  • Hřbitova u Římskokatolického kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů v k.ú. Moravské Křižánky
  • Hřbitova v k.ú České Milovy

Agendu hrobových míst a poplatků za pronájem hrobového místa vykonává na Obecním úřadě v Křižánkách Bc. Veronika Heřmanová, Moravské Křižánky 126, tel. +420 561 202 2­47, +420 724 076 3­38, e-mail: ucetni@obeckrizanky.cz
V úředních hodinách: pondělí, středa: 8:00 – 15:30.
Možnost vyřízení záležitostí mimo úřední hodiny ve dnech úterý, čtvrtek a pátek doporučujeme po telefonické domluvě.

Cena za nájem hrobového místa se skládá:

  • z nájemného
  • z ceny za služby spojené s nájmem.

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo výši poplatku za nájem hrobového místa a služby s nájmem související následovně:

urnový hrob 90 Kč
jednohrob 180 Kč
dvojhrob 360 Kč
trojhrob (hrobka) 540 Kč 

Smlouvy o pronájem hrobového místa na hřbitově v k.ú. Moravské Křižánky nebo v k.ú. České Milovy lze uzavřít na dobu 15 let.

Počet uložených uren s ostatky v hrobě a na hrobě nemá na vliv na cenu nájmu.

Cena je splatná předem za celou dobu trvání nájmu.

Pro veškeré práce, které souvisí s předěláním, úpravou či stavbou hrobové místa a taktéž v souvislosti s kopáním hrobu či ukládání uren, je třeba kontaktovat KVALIFIKOVANÉHO HROBNÍKA. Veškeré práce na hrobovém místě MUSÍ být předem povoleny provozovatelem a MUSÍ být zaznamenány do HŘBITOVNÍ KNIHY, která je u provozovatele. Zákon o pohřebnictví zpřísňuje podmínky provozování veřejného pohřebiště. Na základě Zákona o pohřebnictví č. 193/2017 Sb. z roku 2017 byl zpracován nový Řád veřejného pohřebiště Křižánky platný od 05.10.2021. V něm jsou specifikovány povinnosti správce veřejného pohřebiště, tedy obce Křižánky, nájemce hrobového místa a taktéž pro provozovatele pohřebních služeb. Jsou v něm specifikovány i úkony, které musí každá z výše uvedených stran učinit.

Dovolujeme si Vás požádat o dodržování povinností pro nájemce hrobového místa, a to buď při příležitosti předělávání hrobového místa (zařízení) nebo v případě, že do hrobového místa budou ukládány lidské pozůstatky, které může do hrobu ukládat pouze oprávněná fyzická nebo právnická osoba, a to s předchozím souhlasem provozovatele pohřebiště. Pohřební služby by toto měly samozřejmě vědět také, ovšem nemáme úplně ty nejlepší zkušenosti a ve většině případů přijdou dokumenty pozdě (tedy přeskočí se ten souhlas provozovatele) a ještě neúplné. Jsme si vědomi toho, že v tomto případě jde o citlivé věci, ale i tak si Vás dovolujeme zdvořile požádat o spolupráci s administrativou včetně dokladů, které by měla dodat pohřební služba a pozůstalí.

Dokumenty ke stažení, které je třeba v předstihu před zahájením prací kompletně vyplněné předat provozovateli veřejného pohřebiště:

Děkujeme za pochopení, provozovatel veřejného pohřebiště, obec Křižánky.

  Prosím čekejte...