Místní poplatky jsou upraveny zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Obec Křižánky vybírá místní poplatky v souladu s tímto zákonem a platnou obecně závaznou vyhláškou (OZV) obce o místních poplatcích. Poplatkové řízení probíhá v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek za komunální odpad

 • Výběr poplatku za komunální odpad se řídí Obecně závaznou vyhláškou (OZV) obce Křižánky, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, vydanou na základě zákona o místních poplatcích.
 • Poplatníkem je:
  - fyzická osoba přihlášená v obci (včetně cizinců, osob žijících v zahraničí a osob hlášených k trvalému pobytu na ohlašovně Moravské Křižánky 126),
  - vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
 • Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.
 • Sazba poplatku činí 700 Kč, splatnost je do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 6., je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 • Každému poplatníkovi je přiřazen vlastní variabilní symbol, na který bude platba připsána. Tento variabilní symbol poplatníkovi zůstává stále stejný. Poplatek lze uhradit převodem z bankovního účtu na účet číslo 2816330319/0800 s uvedením variabilního symbolu poplatníka (případně alespoň jeho jména, příjmení a data narození v poznámce). Poplatek je možné uhradit již od ledna příslušného kalendářního roku na obecním úřadě v hotovosti. Přednostně prosím využijte bezhotovostní převod.
 • Upozorňujeme poplatníky, že z pohledu zákona je poplatek daní. Poplatník má povinnost poplatek nejen řádně a včas uhradit, ale i povinnost ohlásit do 15 dnů změny rozhodné pro stanovení výše poplatku.

Formuláře:
Ohlášení osvobození od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Kontaktní osoba:

Bc. Veronika Heřmanová

Obecní úřad Křižánky, Moravské Křižánky 126

tel. +420 566 202 2­47 nebo +420 724 076 3­38

e-mail: ucetni@obeckrizanky.cz

V úředních hodinách: pondělí, středa: 8:00 – 15:30.
Možnost vyřízení záležitostí mimo úřední hodiny ve dnech úterý, čtvrtek a pátek doporučujeme po telefonické domluvě.

Poplatek za psa

 • Poplatek ze psů je zaveden Obecně závaznou vyhláškou obce Křižánky, o místním poplatku ze psů (dále jen „OZV“).
 • Poplatek platí držitel psa, kterým je osoba, která je přihlášená, má sídlo na území obce nebo v jeho obecních částech (dále jen „poplatník“).
 • Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
 • Poplatník podá ohlášení k poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Lze využít formulář Ohlášení k místnímu poplatku ze psů. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit změny i ukončení držení psa. Pro oznámení ukončení poplatkové povinnosti lze využít formulář Odhláška psa. V případě vzniku přeplatku na poplatku je možné přeplatek vrátit při splnění zákonných podmínek prostřednictvím formuláře Žádost o vrácení přeplatku. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
 • Konkrétní sazby poplatku a splatnost jsou stanoveny OZV.
 • Osvobozena od poplatku je:
  - Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
  - Nárok na osvobození nebo úlevu je nutné prokázat do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. V případě nesplnění této povinnosti ve stanovené lhůtě, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
  - Poplatek může být uhrazen hotově nebo bankovním převodem pod přiděleným variabilním symbolem na účet obce č. 2816330319/0800.

Formuláře:
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
Odhláška psa
Žádost o vrácení přeplatku

Kontaktní osoba:

Bc. Veronika Heřmanová

Obecní úřad Křižánky, Moravské Křižánky 126

tel. +420 566 202 2­47 nebo +420 724 076 3­38

e-mail: ucetni@obeckrizanky.cz

V úředních hodinách: pondělí, středa: 8:00 – 15:30.
Možnost vyřízení záležitostí mimo úřední hodiny ve dnech úterý, čtvrtek a pátek doporučujeme po telefonické domluvě.

Informace k místnímu poplatku z pobytu

 • Poplatek z pobytu je zaveden Obecně závaznou vyhláškou obce Křižánky, o místním poplatku z pobytu (dále jen „OZV“).
 • Poplatníkem poplatku je osoba, která ve městě není přihlášená.
 • Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
 • Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
 • Plátce poplatku podá ohlášení k poplatku nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Lze využít formulář Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit změny i ukončení této činnosti.
 • Plátce poplatku je povinen vést evidenční knihu, její náležitosti jsou stanoveny OZV.
 • Osvobození a úlevy jsou stanoveny zákonem o místních poplatcích.
 • Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
 • Plátce poplatku vybraný poplatek odvede čtvrtletně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí kalendářního roku. Odvod může být proveden hotově nebo bankovním převodem pod přiděleným variabilním symbolem na účet obce č. 2816330319/0800.

Formuláře:

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu
Přehled k místnímu poplatku z pobytu

Kontaktní osoba:

Bc. Veronika Heřmanová

Obecní úřad Křižánky, Moravské Křižánky 126

tel. +420 566 202 2­47 nebo +420 724 076 3­38

e-mail: ucetni@obeckrizanky.cz

V úředních hodinách: pondělí, středa: 8:00 – 15:30.
Možnost vyřízení záležitostí mimo úřední hodiny ve dnech úterý, čtvrtek a pátek doporučujeme po telefonické domluvě.

  Prosím čekejte...