VÝBORY ZASTUPITELSTVA OBCE

Dle ustanovení § 117 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění může zastupitelstvo obce zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu. 

Zastupitelstvo zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. V částech obce může zřídit zastupitelstvo osadní výbor. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce. Členy osadního výboru jsou občané města, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (toho zvolí zastupitelstvo z řad členů OV).

Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo.

Finanční, osadní a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné a jejich kompetence jsou určeny zákonem o obcích. Členy kontrolního ani finančního výboru nemohou být starosta, místostarosta, tajemník úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadu.

Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti pomáhá výborům v jejich činnosti.

Kontrolní výbor

Pro volební období 2022–2026 Zastupitelstvo obce Křižánky zřídilo kontrolní výbor, který má tři členy.

Předseda kontrolního výboru:
  • František Preisler

Členové kontrolního výboru:

  • Mgr. Jan Putna
  • Adéla Vítková

Zápisy ze zasedání kontrolního výboru:

Finanční výbor

Pro volební období 2022–2026 Zastupitelstvo obce Křižánky zřídilo finanční výbor, který má tři členy.

Předseda finančního výboru:

  • Jiří Suchý

Členové finančního výboru:

  • Ing. Josef Zvěřina
  • Luboš Vítek

Zápisy ze zasedání finančního výboru:

  Prosím čekejte...