POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

I. Název

obec Křižánky

II. Důvod a způsob založení

III. Organizační struktura

IV. Kontaktní spojení

IV.I. Kontaktní poštovní adresa

Obec Křižánky

Moraské Křižánky 126

592 02 Křižánky

IV.II. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Křižánky

Moravské Křižánky 126

592 02 Křižánky

IV.III. Úřední hodiny

Úřad obce Křižánky: pondělí a středa: 8:00 – 15:30

Starosta obce: pondělí: 16:00 – 18:00

Mimo úřední dny budou vyřizovány pouze záležitosti, které nesnesou odklad do příštího úředního dne a které jsou předem domluvené s místostarostou obce nebo s účetní obce.

IV.IV. Telefonní čísla

úřad: 561 202 247

kontakty

IV.V. Adresa internetových stránek

oficiální: http://obeckrizanky.cz

IV.VI. Datová schránka

uzubme2

V. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2816330319, kód banky: 0800

Česká spořitelna a.s.

VI. IČO

00531677

VII. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00531677

VIII. Dokumenty

VIII.I. Seznam hlavních dokumentů

VIII.II Rozpočet

IX. Žádosti o informace

X.II. Opravné prostředky

  1. Dle zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád (dále jen Správní řád)
  2. Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  3. Zvláštní úprava opravných prostředků dle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
  4. Zvláštní úprava opravných prostředků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  5. Doplňující informace k opravným prostředkům

X.III. Formuláře

X.IV. Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete též na Portálu veřejné správy.

XI. Předpisy

XII. Úhrady za poskytování informací

XII.I. Sazebník úhrad za poskytování informací

XII.II. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

XIII. Licenční smlouvy

XIII.I. Vzory licenčních smluv

Obecní úřad Křižánky nevyužívá žádné vzory licenčních smluv.

XIII.II. Výhradní licence

Obecní úřad Křižánky neposkytl žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

XIV. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím


Další povinně zveřejňované informace

  Prosím čekejte...