VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Voličský průkaz


Od vyhlášení voleb, tj. od 27. 2. 2024, může volič, který nebude moci anebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, požádat městský úřad o vydání voličského průkazu. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Žádost o vydání voličského průkazu podává volič zapsaný v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu dle místa svého trvalého pobytu. Volič zapsaný ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem žádá o vydání voličského průkazu zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, ve kterém je volič zapsán.

Voliči zapsaní v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném Obecním úřadem Křižánky mohou požádat o vydání voličského průkazu na Obecním úřadu Křižánky (Moravské Křižánky 126).

kontaktní osoba: Bc. Veronika Heřmanová, tel: +420 561 202 2­47 nebo +420 724 076 3­38.

O voličský průkaz může požádat i občan jiného členského státu EU, pokud jde zapsán v seznamu voličů (viz Informace pro občany jiných členských států EU)


Volič může požádat o vydání voličského průkazu na výše uvedené adrese:

  • osobně nejpozději do středy 5. června 2024 do 16:00 hodin nebo
  • podáním doručeným obecnímu úřadu nejpozději do pátku 31. května 2024 v 16:00 hodin. Podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky obce (ID datové schránky: uzubme2)

Vyhotovené voličské průkazy se vydávají nejdříve od čtvrtka 23. května 2024. Vyhotovený voličský průkaz může:

  • volič převzít osobně,
  • pro voliče převzít osoba, která se prokáže plnou mocí k převzetí voličského průkazu opatřenou ověřeným podpisem voliče,
  • být zaslán na adresu uvedenou voličem.

Dokumenty ke stažení:

  Prosím čekejte...